Wednesday, 19 April 2017 03:15

ثبت علائم تجاری

Rate this item
(0 votes)

علائم تجاری کلمه، جمله، سمبل و یا طرحی می باشد که شرکت و یا محصولی را از دیگر محصولات و رقبا متمایز می نماید. این سوال مطرح می شود که آیا می بایست این علایم تجاری را در شرکت های ثبت نمود! در پاسخ می بایست بیان نمود که ثبت علائم تجاری الزامی نمی باشد اما ثبت آن چندین مزیت را برای شرکت به ارمغان می آورد. ثبت علائم تجاری به معنای هویت بخشیدن به آن می باشد و شما را از تمامی موارداحتمالی در خصوص کپی برداری حفظ می نماید. 
شرکت های ثبت اختراع نهادهایی به منظور اعلام رسمی طرح و یا ایده های خلاق و هویت بخشیدن به آنها می باشند. ثبت علائم تجاری نیازمند طی نمودن پروسه خاص می باشد. ثبت  طرح و نماد گرافیکی نیازمند بررسی در خصوص اصالت آن می اشد که توسط شرکت ثبت کننده صورت می پذیرد.

Read 2844 times
Login to post comments