Wednesday, 08 March 2017 15:16

ثبت اختراع بازوهای رباتیک نقاش

Rate this item
(1 Vote)

اختراع

 

ثبت اختراع  بازوهای رباتیک، این ثبت اختراع خط خطیهای دیجیتالی شما را به طراحیهای قدیمی خوب تبدیل میکنند.
یک بازوی رباتیک کوچک قادر است با فراهم آوردن امکان خلق مجدد نقاشی روی صفحه با قلم و کاغذ، به طراحی-
های دیجیتال شما جان ببخشد.
بازوی رباتیک نقاش، توسط تیمی از محققین طراحی شد، کسانیکه دانش خود از هنر حرکت، ماشینهای نقاش و
اینترنت چیپسهای میکرو پردازنده را ترکیب و برای توسعهی ایده از آن استفاده کردند. بازو، - Line-us ، حرکات کاربر در
حین طراحی را تقلید کرده تا یک طرح دیجیتالی را مجدداً با استفاده از قلم و کاغذ خلق کند و این کار، با اتصال به یک
اپلیکیشن، از طریق Wi-Fi ، صورت میگیرد.
رابرت پل 1 ، متخصص و یکی از بنیانگذاران شرکت Us-Line اظهار کرد: در ابتدا این ماشین، بعنوان دستگاهی طراحی
شد که مردم، برای بازی کردن از آن استفاده میکردند) Line-us ، ششمین ربات عجیبی است که تا کنون ساخت
شده است(.
پل به Live Science گفت: "بدنبال این بودیم که بجای تولید محصولی که مشکلات خاصی را حل میکند یا نیازی را
برآورده میکند، محصولی را تولید کنیم که جذاب و باحال باشد". "امیدواریم که Line-us ، مردم را تشویق کند تا خط
خطی و نقاشی کنند، اما همچنین راههای جدید و خلاقانهای را برای انجام کارهایی که ما به آنها نیندیشیدهایم،
بیابند".
Line-us بدنبال تأمین بودجه، کمپین Kickstarter را راه انداخت، اما پروژه در حال حاضر از بودجهی هدفگذاری شدهی
خود یعنی 48469 دلار، تقریباً 89500 دلار فراتر رفته است )تا 72 فوریه( و اکنون در حال تولید است. پل معتقد است که
کار زیادی در رابطه با ارتقای نمونههای اولیه و رسیدن به محصولی که قابل تولید باشد، وجود دارد اما محققین در حال
آماده شدن برای عرضهی اولین دور 1111 واحدی این محصول در اکتبر، برای تأمین کنندگان بودجه هستند.
ورای رباتی که از هنر تقلید میکند، اپلیکیشن Line-us یک لایهی دیگر از نوآوری را به پروژه افزوده است. محققین،
اپلیکیشنی را طراحی کردهاند تا یک "پلتفرم باز 7 " باشد و به کاربران اجازه دهد بنیادهای پروژهی us-Line را بسازند.
پل اظهار کرد: "میتوانید نرمافزار یا حتی سختافزار خود برای کار کردن با Line-us را بنویسید". "امیدواریم جامعهای را
بسازیم که به راههای جدید و جالبی برای استفاده از Line-us دست یابد. تاکنون با سوالات زیادی از جانب افرادی که
میخواهند us-Line را "هک 3 " کنند، مواجه بودهایم.
Line-us برای کار بر روی آیپد، آیفون، تبلتهای اندروید و گوشیهای هوشمند اندورید، همچنین رایانههای مک و
شخصی، طراحی شده است. محققین اظهار کردند که میتوانید از یک قلم یا انگشتان خود برای کشیدن نقاشی که
بازوی رباتیک از آن تقلید میکند، استفاده کنید. محققین گفتند زمانیکه این پروژه بصورت تجاری در آید، ربات، قیمتی
برابر با 124 دلار) 99 پوند( خواهد داشت.
پل گفت: نسخهی بزرگتر ربات نقاش یا شاید یک ربات کاملاً جدید، ممکن است برگرفته از Line-us باشد. محققین
همچنین ایدههای جدید را به اشتراک گذاشتند تا "لوازم جانبی" مورد نیاز نسخهی کنونی ربات نقاش را تهیه کنند.
پل گفت: "شاید برخی از آنها را خودمان تولید کنیم، یا شاید طرحهایی را منتشر کنیم که مردم بتوانند با استفاده از
آنها، مدل خود را بسازند". تا زمانیکه ببینیم مردم با اولین سری ماشینها چه میکنند، واقعاً نمیدانیم به کدام
جهت خواهیم رفت. البته منتظر هستیم ببینیم چه میشود".

Read 2093 times
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»