Wednesday, 10 September 2014 10:52

ثبت اختراعات، حقوق هایی (قوانینی) با مرزهای جغرافیایی هستند

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ثبت اختراع توسط دولت یک کشور اعطا می شود و تنها در داخل مرزهای سرزمینی آن کشور معتبر است. برای به دست آوردن حق ثبت اختراع در یک کشور خاص معتبر، یک درخواست باید در اداره ثبت اختراعات آن کشور ایجاد شود.

چندین دفاتر ثبت اختراع منطقه ای، مانند دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO) و سازمان صنعت منطقه ای آفریقایی (ARIPO) وجود دارد. آنها جستجوی متمرکز و حق بازرسی برای کشورهایی که به پیمان های اجرا شده توسط این دفاتر منطقه ای پایبند هستند، فراهم می آورند. با این حال، ثبت اختراع در تک تک کشور ها فقط  پس از ثبت نام ثبت اختراع در دفتر ثبت اختراع ، پرداخت هر هزینه ملی و ترجمه هایی که برای ثبت اختراع می شود صورت می گیرد. این فرایند تبدیل نام دارد.

Read 3007 times Last modified on Wednesday, 10 September 2014 10:53
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»