Sunday, 14 September 2014 12:43

حقوق ثبت اختراع حقوق انحصاری می باشد

Written by 
Rate this item
(0 votes)

حقوق صاحب اختراع ثبت شده انحصاری می باشد: صاحب اختراع می تواند دیگران را از ساخت، استفاده، فروش، ارائه برای فروش، واردات اختراع ثبت شده و وارد نمودن یک محصول ساخته شده توسط فرآیند ثبت اختراع در کشور وارد کننده منع کند.. هر یک از این اعمال یک حق مستقل برای صاحب اختراع ایجاد می کند. عملکرد غیر مجاز  هر یک از این اعمال توسط شخص سوم به نقض حق ثبت اختراع منجر خواهد شد.

حقوق ثبت اختراعات حقوق مثبت (تایید کننده) نیست. یعنی، به آنها اجازه انجام هیچ یک از موارد مطرح شده در بالا را نمی دهد، آنها فقط حق بازداشتن دیگران از انجام آنها را دارند. صاحب اختراع می تواند از ساخت، استفاده یا فروش یک محصول حاصل از اختراع ثبت شده جلوگیری کند، به این دلیل که ، در میان چیزهای دیگر، ممکن است یک حق ثبت اختراع بزرگ باشد که بر این زمینه غلبه می کند یا یک دولت برای ایجاد بازار برای آن محصول خودداری کند.

Read 3276 times Last modified on Sunday, 14 September 2014 12:43
Login to post comments
م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»