ثبت طرح های صنعتی

می بایست طرح های صنعتی را به صورت توضیحی واضح و کامل ثبت نمود. در این صورت استفاده از آن توسط شخص ثالث امکان پذیر خواهد بود. فرم ثبت طرح می تواند دربردارنده اطلاعات زیر باشد:
هویت مالک طرح صنعتی
توضیحی از محصول که طرح صنعتی برای آن در نظر گرفته شده است.
گرافیک یا نمایه های گرافیکی مرتبط به طرح
پس از ارائه طرح می بایست اقداماتی در خصوص صحت این ادعا توسط نهاد ثبت کننده صورت پذیرد. این پروسه می تواند مراحل زیر را شامل شود.
جستجو ملی و بین المللی در خصوص عدم ثبت طرح
تست و ارزیابی اطلاعات پایه و درخواست رسمی توسط شرکت ثبت اختراع.
طرح صنعتی خصیصه های بصری از جمله قالب، پیکربندی، الگو و یا هر ترکیبی از این قبیل را شامل می شود. تمامی این موارد پس از بررسی های لازمه و دادن شماره خاص به آن توسط شرکت ثبت اختراع قابل اجرا و طرح ریزی خواهد بود.

م2
م2 (2)
م2 (3)
م2 (4)
م2 (5)
م2 (10)
«
»